Organizing Committee
Honorary President Yaoh-Shiang Lin
Congress President Bor-Hwang Kang
Secretary General Ming-Yee Lin
Deputy Secretary General Hsing-Hao Su
Executive Secretary Sheng-Chiao Lin
Scientific Committee Chairman Hsing-Hao Su
Scientific Committee Kuo-Ping Chang
Chao-Chuan Chi
Ching-Chih Lee
Ting-Shou Chang
Yun-Ying She
Yu-Hsuan Lin
Yu-Hsi Liu
Pei-Hsun Liao